Savannah Carr

Savannah Headshot 2

Savannah Carr '24
Hialeah, FL
Computer Science